Для роботодавців

Оцінювання якості освітньої програми стейкхолдерами

Анкета

Шановні колеги !

      Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни Донецького національного медичного університету проводить опитування з метою аналізу сучасних вимог роботодавців (стейкхолдерів) до фахівців з публічного управління та адміністрування.

Просимо Вас бути експертами в оцінюванні компетентностей і результатів, які визначено в  освітній програмі ДНМУ «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я».

 

Просимо Вас зазначити місце роботи та посаду.    П.І.Б. можете указати за бажанням

П.І.Б.  ________________________

Місце роботи  _______________________________________________________

Посада _____________________________________________________________

 

 Частина 1.   Опитувальник

Прочитайте, будь ласка, кожне питання, поставте знак + поруч з обраним Вами варіантом відповіді. 

1.Чи знайомі Ви з Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою КМ Україні у 2011 році або в її редакції від 25 червня 2020 р. № 519

                        Так           Ні         Частково

2. Чи знайомі Ви зі стандартами вищої освіти «Публічне управління та адміністрування»

                        Так           Ні         Частково

3. Чи вважаєте Ви, що зазначений стандарт потребує конкретизації з урахуванням особливостей галузі охорони здоров’я ?

                          Так           Ні        важко відповісти

4. Чи потрібно, на Вашу думку, готувати у вищих медичних закладах освіти керівників для сфери охорони здоров’я за спеціальними програмами

                           Так          Ні       важко відповісти

 

5. Які можливості для кар’єрного зростання медичного працівника, на Вашу думку, надає магістерська освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»

а) посада медичного директора      б) інша керівна посада    в) ніяких    г) важко відповісти

д)   Ваш варіант відповіді ___________________________________________________

Частина 2.  Експертне оцінювання

2.1  Із  переліку загальних компетентностей просимо обрати п’ять компетентностей,  які, на Ваш погляд, є найважливішими для фахівця з публічного управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я.

Інструкація: У лівому стовбчику подано перелік загальних компетентностей. У правому просимо поставити позначку V навпроти компетентності, яку вважаєте найвайжливішою,.  Зробіть не більше п’яти виборів.


Опис компетентностей

Позначка V

Здатність до подальшого навчання, до безперервного професійного розвитку фахівця у галузі публічного управління та адміністрування  (ЗК-1).
Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської діяльності, генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, розробляти та управляти проєктами, діяти соціально відповідально та свідомо у складних і непередбачуваних умовах (ЗК-2).
Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно використовувати інформаційні та комунікаційні технології для прийняття обґрунтованих рішень (ЗК-3).
Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою (ЗК-4).
Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво у ситуаціях невизначеності, попереджати та розв’язувати конфлікти на засадах соціальної відповідальності, відповідно до правових і етичних норм (ЗК-5).
Здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу управлінської діяльності, ефективного самоменеджменту та саморозвитку (ЗК-6).
Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження (ЗК -7).
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером змін  (ЗК -8).
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК -9)
Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні (ЗК -10).
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових систем (ЗК -11)

2.2.  Із  переліку професійних компетентностей просимо обрати тільки ті компетентності,  які, на Ваш погляд, є найважливішими для фахівця з публічного управління, враховуючи специфіку галузі охорони здоров’я.  (Кількість варіантів вибору не обмежена)


Опис компетентностей

Позначка V

Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та закладів ОЗ різних форм власності на різних стадіях  розвитку та у кризових ситуаціях з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України (ФК -1).
Здатність працювати  в нормативно-правовому полі законодавства України, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування, самостійно готувати професійні тексти (аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-правові процедури (ФК -2).
Здатність визначати показники сталого розвитку сфери ОЗ на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях управління (ФК -3).
 Здатність проводити оцінку можливостей закладу ОЗ як системи, визначати критерії розвитку, розробляти маркетингову стратегію і тактику діяльності на ринку медичних послуг (ФК -4).
Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, медичних послуг чи процесів, у т.ч. у кризових ситуаціях  (ФК -5).
Здатність організувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування (Е-медицини) у закладі ОЗ (ФК -6).
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів для продуктивної праці персоналу, безперервного професійного розвитку персоналу, забезпечення сприятливих умов їх праці (ФК -7).
Здатність створювати належний морально-психологічний клімат у закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність кадрів до виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків у ситуаціях стабільності і кризової непередбачуваності подій (ФК -8).
Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування з використанням різних джерел інформації (у т.ч. іноземною мовою), даючи критичну оцінку якості використання способів і методів дослідження для своїх висновків у формі наукового тексту (ФК-9).
Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні внутрішні і зовнішні комунікації з урахуванням специфіки галузі ОЗ (ФК-10).

 


      Дякуємо за Вашу участь в опитуванні та експертному оцінюванні освітньої програми !  Результати Ваших відповідей будуть обговорені на засіданні кафедри для можливості внесення змін до освітньої програми.