Для здобувачів

Методика 4

 АНКЕТА «Реалізація студентоцентрованого підходу у  навчанні студентів

за заочною формою»

 Шановний студенте !

     Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є вивчення якості організації освітнього процесу за заочною формою навчання за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоровя».   

     Просимо Вас відповісти на питання анкети. Ваші відповіді є конфіденційними і будуть розглядатись лише в узагальненому вигляді. Прочитайте питання і позначте (V) той варіант відповіді, який відповідає вашій думці. Заздалегідь дякуємо за ваші відповіді!

 

  1. ЧИ ЗАДОВОЛЬНЯЄ ВАС ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ? (позначте ПОЗНАЧКУ V, ОБРАВШИ один із варіантів відповідей):
А. Безумовно задовольняє 3
В. Частково задовольняє 2
С. Частково не задовольняє 1
D. Безумовно не задовольняє 0

 

  1. В ЯКІЙ МІРІ ЗАДОВІЛЬНЯЄ ВАС ЯКІСТЬ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ? (у кожному твердженні виберіть одну з переважних відповідей та зробіть ПОЗНАЧКУ V ):
Безумовно задовольняє Частково задовольняє Частково

не задовольняє

Безумовно

не задовольняє

А. Mетодичне забезпечення дисциплін: наявність підручників, навчальних посібників, доступність авторських матеріалів викладачів (методичних вказівок, мультимедійних лекцій, презентацій тощо).        
В. Актуальність змісту лекцій та практичність семінарів, враховуючі специфіку професійної діяльності у галузі охорони здоров’я.        
C. Організація контрольних заходів (усне опитування, модульні контрольні роботи, тестування, письмові роботи, заліки, іспити).        
D. Об’єктивність і прозорість оцінювання під час контрольних заходів        
E. Комунікації з викладачами: культура та тактовність у спілкуванні, сприятлива атмосфера, доступність та розуміння інформації, швидкий зворотній зв’язок.        

 

  1. ЧИ ВІДЧУВАЄТЕ ТРУДНОЩІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ? (користуйтеся ПОЗНАЧКОЮ V при визначенні переважної відповіді):
А. Ні. 3
В. Іноді, час від часу. 2
С. Так, досить часто. 1
D. Інше  (ВАШ ВАРІАНТ): 0

 

  1. ЩО З ПЕРЕЛІЧЕНОГО НИЖЧЕ СПРИЧИНЯЄ ТРУДНОЩІ ? (користуйтеся ПОЗНАЧКОЮ V при визначенні переважної відповіді. Кількість відповідей НЕ обмежена)
А. Незручний графік сесій 1
B. Недостатнє навчально-методичне забезпечення з дисциплін освітньої програми 2
C. Складність завдань для самостійної роботи 4
D. Незручність розміщення навчальних матеріалів на платформі GoogleClass 5
Е. Відсутність можливості постійної комунікації з викладачами у міжсесійний період 6
F.   Інше  (ВАШ ВАРІАНТ): 7
  1. ЯКІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, НА ВАШ ПОГЛЯД, Є НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ?(користуйтеся ПОЗНАЧКОЮ V. Кількість обраних варіантів НЕ обмежена)
А. Словесні: тематичні мультимедійні лекції, пояснення, коментування, обговорення проблем. 1
B. Наочні: ілюстрації, демонстрації, презентації. 2
C. Практичні (розв’язання практичних завдань/кейсів з коментуваннями, розробка документів) 3
D. Моделювання. 4
Е. Проєктування 5
F. Комунікативні: дискусії, бесіди, обмін думками. 6

 

  1. ЯКІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ВВАЖАЄТЕ НАЙБІЛЬШ ЗРУЧНИМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ? (користуйтеся ПОЗНАЧКОЮ V. Кількість обраних варіантів НЕ обмежена)

 

А. «Живе» спілкування з викладачами. 1
В. Сервіси Googlе на дистанційній платформі університету. 2
С. Сайт кафедри. 3
D. Електронна пошта кафедри. 4
E. Електронна пошта викладачів. 5
F. Інтернет-комунікації (чат, форум). 6
G. Інше (запишіть): 7

 

  1. ЧИ Є У ВАС ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»? НАПИШІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ВАШІ ПОБАЖАННЯ.

 


 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ!

ВАША ДУМКА Є ДЛЯ НАС ВАЖЛИВОЮ І ОБОВ’ЯЗКОВО БУДЕ ВРАХОВАНА У ПОДАЛЬШІЙ РОБОТІ КАФЕДРИ.