Діяльність ради стейкголдерів

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ РАДИ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

Докладніше

Громадське обговорення
оновленої редакції
освітньої програми
«Публічне управління та адміністрування
у галузі охорони здоров’я»
для другого рівня вищої освіти

Докладніше

6 квітня 2021 року за ініціативи кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ у форматі онлайн круглого стола відбулося обговорення проєкту оновлення освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» для другого рівня вищої освіти.

Учасники круглого столу: представники органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій, роботодавці: А.Стельмашонок, нач. відділу навч. закладів, післядипломної освіти, мобіл. роботи, ресурс. та прав. забезпечення департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА; Л.Давиденко, нач. Управління фонду соціального страхування в Донецькій області; П.Кондратенко, голова правління Асоціації хірургів Донецької області, д.мед.н., проф.; Л.Золкіна, нач. управління сім’ї, молоді та масових заходів націон.-патр. виховання Донецької ОДА; В.Рибалко, директорка ДОЦЗ, к.екон.н.; О.Власенко, голова громадської організації «Асоціація сімейної медицини Донецької області»; К.Комлєв, голова ГО «Асоціація акушерів-гінекологів Донецької області». Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» у ДНМУ: І.Кіяшко, директор КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; Ю.Гудино, нач. КЗОЗ «Інформаційно-аналітичний центр мед. статистики». Здобувачі освітнього ступеню магістра, 1 курс: Т.Гончарова, в.о. головного лікаря Обласного центру МСЕК, м. Краматорськ; С.Такташов, зав. кафедри внутр. медицини№2 ДНМУ, д.мед.н., проф.; О.Мезенцева, мед. директорка з сестринства КНП Обласний перинатальний центр,  м. Краматорськ, керівниця ГО «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області».

Модерувала зустріч Олена Петряєва, проректорка з науково-педагогічної і лікувальної роботи ДНМУ, к.наук з держ. управління. Відкриваючи зустріч, вона зазначила, що постійна комунікація з фахівцями, які працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, опікуючись проблемами охорони здоров’я, роботодавцями і  випускниками є необхідною умовою забезпечення якості освітньої програми. Діяльність кафедра спрямована на розширення соціального партнерства з роботодавцями, а також розвиток комунікації зі всіма зацікавленими суб’єктами забезпечення якості.

Гарант освітньої програми, професор Віталій Лобас, акцентував увагу на фокусі освітньої програми – формування у фахівців з публічного управління та адміністрування здатності діяти в умовах кризових ситуацій для забезпечення якості медичних послуг з урахуванням регіональних особливостей системи охорони здоров’я. Звертаючись до учасників зібрання, він подякував за увагу до освітньої програми і підтримку діяльності кафедри, наголосивши на необхідності створення постійно діючого дорадчо-консультативного органу як одного із інструментів забезпечення якості.

Професорка кафедри Ірина Соколова ознайомила присутніх з оновленою редакцією освітньої програми, акцентуючи на змінах у визначенні програмних компетентностей відповідно до Стандарту вищої освіти 281 Публічне управління та адміністрування, а також до організації практичної підготовки й забезпеченні права здобувачів вищої освіти на реалізацію освітньої траєкторії.

Презентація ОП_21-04-08

У дискусіях круглого столу прийняли участь stakeholders Людмила Давиденко, Алла Стельмашонок, Олександр Власенко, Валентина Рибалко, Ігор Кіяшко, Лілія Золкіна,  Олена Мезенцева, Юлія Гудино.

Людмила ДАВИДЕНКО зазначила, що діяльність керівника є публічною і передбачає співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими суб’єктами для покращення якості медичних послуг і, найголовніше, забезпечення соціального захисту медичних працівників. Отже, керівник закладу охорони здоров’я має знати сфери і рівні відповідальності інших суб’єктів управління системою, які безпосередньо або опосередковано впливають на охорону здоров’я. Одним із критеріїв ефективної роботи керівника у системі охорони здоров’я є кваліфікований, своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, скарг і пропозицій громадян. Відтак, вони мають не тільки знати нормативно-правові документи, а також порядок і процедури розгляду звернень і скарг, вміти здійснювати контроль за розглядом звернень громадян.

Алла СТЕЛЬМАШОНОК підтримала освітню програму як актуальну для регіонального ринку праці, нагадавши, що з 2022 року посади медичних директорів можуть займати тільки особи, які здобули ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. У Донецькій області працюють понад 5 тис. медичних працівників, з них – майже 700 осіб – це керівники різних рівнів управління, які потребують додаткових компетентностей з управління, фінансового, цивільного, господарчого права, організації комунікаційних процесів та набутті навичок міжособистісної взаємодії.

Олександр ВЛАСЕНКО підтримав фокус і програмні результати освітньої програми щодо формування здатності керівника закладу охорони здоров’я працювати в умовах нестабільності і кризових явищ.  Він зазначив,  що запорукою ефективної діяльності першого керівника є не тільки команда однодумців, але й команда реформаторів. Але для цього всім керівникам потрібні спеціальні знання і уміння. Більшість керівників середньої ланки, наприклад, завідувачі відділень, мають медичні і клінічні знання. Відсутність компетентностей з управління неприбутковими комунальними закладами обмежує їх можливості і здатності професійно діяти як менеджери, управлінці, адміністратори.

Валентина РИБАЛКО проаналізувала освітню програму у контексті розвитку ринків праці і освітніх послуг у Донецькій області. Освітня програма, на її переконання, є «архіважливою», оскільки мотивує здобувачів ступеню магістра на саморозвиток і самовдосконалення, забезпечує формування психологічної готовності до умов праці, які постійно змінюються і потребують значних психологічних і емоційних ресурсів. Керівниця центру зайнятості також звернула увагу на необхідність формування у здобувачів ступеню магістра умінь працювати у команді і налагоджувати співпрацю. Слушним була пропозиція щодо спільної з кафедрою профорієнтаційної роботи з просування освітньої програми на регіональному ринку освітніх послуг, проведення інших інформаційних та іміджевих кампаній.

Ігор КІЯШКО, випускник ДНМУ 2021 року, оцінив освітню програму як високопрофесійну, якісну, практико орієнтовану. Динамічність програми, на його думку, полягає у її безперервному покращенні, змінах, які він бачить в оновленій редакції. Акцентував увагу на необхідності розширення позааудиторних заходів і залучення до їх проведення провідних фахівців органів державного управління і місцевого самоврядування, які відповідають за різні напрями діяльності і можуть надати професійні консультації та поради.

Лілія ЗОЛКІНА також висловила бажання долучитися до кола партнерів освітньої програми; зупинилася на розширенні потенційних можливостей програми для формування індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти та запропонувала поглибити викладання окремих навчальних дисциплін в контексті діяльності закладів, які надають соціальні послуги населенню. На її думку, лікарі, а особливо  керівники медичних закладів мають знати, які види соціальних послуг, крім соціально-медичних, можуть надавати різні суб’єкти в тих чи інших формах.

Олена МЕЗЕНЦЕВА висловила слова вдячності за організацію освітнього процесу на освітній програмі та порушила проблему професійної підготовки за такою програмою головних медичних сестер. За її словами, у Донецькій області працюють три медичні директорки з медсестринства, 135 головних медичних сестер, понад 13. тис. медичних сестер. Успіх медичної реформи і реалізації програм з охорони здоров’я у Донецькій області – у спільній роботі команди – управлінців вищої і середньої ланок.

Юлія ГУДИНО звернула увагу всіх учасників круглого столу на важливості інформаційно-аналітичної складової діяльності керівників галузі охорони здоров’я. Донецька область є однією з трьох областей України, де не скасовано діяльність інформаційно-аналітичних центрів. Більшість керівників закладів охорони здоров’я, зазначила виступаюча, не знають, що таке е-медицина і як працювати у системі E-health. Здатність управлінця працювати з інформацією, залучаючи різні ресурси, є необхідною умовою прийняття управлінських рішень. Виступаюча схвально відреагувала на упровадження компонентів освітньої програми, які забезпечують формування інформаційної компетентності фахівця з публічного управління.

Підсумовуючи обговорення, Олена Петряєва і Віталій Лобас подякували учасникам круглого столу за цікаві виступи, слушні пропозиції і рекомендації.

Узагальнені рекомендації учасників круглого столу щодо освітньої програми:

  • У змісті компонентів освітньої програми передбачити такі теми: соціально-правові аспекти діяльності керівника з питань соціального захисту населення і медичних працівників; організація безперервного професійного розвитку медичних працівників.
  • Передбачити можливість вивчення у циклі вибіркових дисциплін господарського, цивільного та фінансового права, враховуючи специфіку галузі охорони здоров’я.
  • Теоретична і практична складові освітньої програми мають забезпечити формування у здобувачів умінь готувати фінансові документи і господарчі договори; здійснювати різні комунікації із суб’єктами управління на різних рівнях; працювати в Єдиній електронній системі охорони здоров’я e-health, використовувати сучасні інформаційні технології в медицині.
  • В освітньому процесі використовувати професійно-орієнтовані форми навчання (вебінари, круглі столи, кейси, проєкти) із залученням фахівців із числа керівників департаментів, відділів, закладів охорони здоров’я для проведення практичних занять, організації виробничої практики і різних форм позааудиторної роботи.

За результатами зустрічі було ухвалено низку рішень.

 

  1. Освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (у редакції 2021) є актуальною, затребуваною на регіональному ринку праці.
  2. Фокус освітньої програми, програмні компетентності і результати освітньої програми 2021 є  такими, що відповідають потребам галузі охорони здоров’я і спрямовані на підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, яких потребує регіональна система охорони здоров’я. Компоненти освітньої програми забезпечують в цілому досягнення програмних результатів навчання.
  3. Порушити клопотання перед вченою радою факультету інтернатури і післядипломної освіти та Вченою радою Донецького національного медичного університету про розгляд оновленої редакції освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування для другого рівня вищої освіти.

 

У другій частині круглого столу було проведено установче зібрання членів Ради стейкголдерів освітніх програм кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ. До складу Ради увійшли представники від органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій, роботодавці, випускники освітньої програми; науково-педагогічні працівники ДНМУ, здобувачі освітнього ступеню магістра. Обговорено та затверджено Положення про раду, визначено пріоритетні напрями діяльності.