Мультимедійні ресурси для викладачів

Корисні електронні ресурси

Єдина державна електронна база з питань освіти

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Сторінка України на сайті ЄПВО

Національний ЕРАЗМУС+ офіс в Україні

 

Корисні матеріали

  • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

  • Документи Європейського простору вищої освіти

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1904-dokumenty-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html

·        Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187  (із змінами і доповненнями № 347 від 10.05.2018, № 180 від 03.03.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text

·        Положення  про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН № 977 від 11.07.2019  )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text

  • Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я:постанова Кабінету Міністрів України
    від 28 березня 2018 р. № 302

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text