Основні наукові публікації викладачів

Лобас

Віталій

Михайлович

Монографії:

Лобас В.М., Вовк С. М. (2017). Механізм державного управління захистом здоровʼя працюючого населення за кластерним підходом.Трансформаційні процеси економіки та управління: [колект.] моногр.; за ред. д-ра екон. наук, доц. О.В. Балуєвої ; Донец. держ. ун-т упр. Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.]. С.25 – 42.

Лобас В.М., Вовк С.М. (2017).  Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // The Strategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, С. 21–36.

Навчальні посібники:

Вовк С.М., Токарева В.І., Лобас В.М., Черниш О.І., Вовк Т.В. (2017). Організація управління соціальною допомогою в Україні.: Навч. посібник / За наук. ред. С.Ф. Марової.  Маріуполь: БНП. 284 с.

 Статті:

Лобас В.М., Петряєва О.Б. (2020). Передумови формування механізму державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9

Лобас В.М., Вовк С. М., Вовк Т. В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я як чинник розвитку приватної медицини в Україні. Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. №8. 2020. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6589

Лобас В.М., Вовк С.М. (2017).  Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // The Strategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, С. 21–36.

Соколова

Ірина

Володимирівна

Монографії:

Соколова І.В. Акмеологічні домінанти нових освітніх програм  підготовки бакалаврів освіти. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 912 с. С. 545–563 (окремий розділ).

 Навчальні посібники:

Соколова І.В., Сисоєва С.О. (2016). Теорія і практика вищої освіти : навч. посіб. М.: МДУ.  332 с. (гриф МОН України)

Соколова І. В., Сисоєва С. О., та ін. Європейський простір вищої освіти: параметри якості та експертизи: навч. посібник ; За ред. Сисоєвої С. О.  Київ, 2020. 152 с.  (авторські – С. 113- 149.  1,5 др. арк.)

Статті:

Соколова І.В. (2016) Поняттєво-термінологічний апарат педагогічного дослідження: джерельна база.  Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка). 2 (53). С.14–20.

Соколова І.В. (2017). Європейська модель забезпечення якості вищої освіти.  Педагогічний процес: теорія і практика: наук. журнал.  4 (59),  14-21.

Соколова І.В. (2017). Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості. Освітологія: українсько-польський науковий журнал. №6. С. 143-149. doi:  10.28925/2226-3012.2017.6.143149

Соколова І.В. (2018). Оцінювання у вищій освіті: критерії та показники ефективності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 1-2, 121-130

Соколова І.В. (2018). Мета–профіль освітньої програми підготовки менеджерів освіти :  результати фокус-дослідження. Педагогічний процес : теорія і практика. 4, 112–119.

Соколова І.В. (2019). Медична освіта України: світові тенденції, європейські орієнтири і національні пріоритети. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2, 2–14.

Соколова І.В. (2019). Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи MOODLECLOUD. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 3, 29-36.

Соколова І.В. (2020). Європейські підходи і практики забезпечення якості вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика № 2. 104-113.

Sysoieva, S. & Sokolova, I. (2020). Academic staff development programme to enhance research competence: a case study. Education: Modern Discourses, 3, 78-87. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-07

Sysoieva, S. & Sokolova, I. (2020). Academic staff development programme: research competence formation. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2020. №4. 23-32. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.3

Вовк

Світлана

Михайлівна

Монографії:

Вовк С. М. (2017). Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. 315 с.

Вовк С.М., Лобас В.М. Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // TheStrategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, 2017. С. 21-36.

Вовк С. М., Лобас В.М. (2017). Механізм державного управління захистом здоровʼя працюючого населення за кластерним підходом Трансформаційні процеси економіки та управління: [колект.] монографія; за ред. д-ра екон. наук, доц. О. В. Балуєвої ; Донец. держ. ун-т упр. Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.]. 254 с. С.25 – 42.

Вовк С.М., Вовк Т.В. (2020). Формування механізму аутсорсингу в медичних закладах України. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : [колект.] монографія, За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Л. Гальцової; Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 280 с.  С.249–261.

Вовк С.М., Вовк Т.В. Методика оцінювання результатів ефективності управління медичними установами в умовах системних змін. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society[collective monograph] / Editors: Nadiya DUBROVINA& Stanislav FILIP.Monograph. School of  Economics and Management in Public Administrationin Bratislava, 2021, pp.788. р.415-431. URL: http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Mono_VSEMvsMED2021.pdf

 Навчальні посібники:

Вовк С.М., Токарева В.І., В.М. Лобас, О.І. Черниш, Т.В. Вовк. Організація управління соціальною допомогою в Україні: навч.посібник / За наук. ред. С.Ф. Марової.  Маріуполь: БНП, 2017. 284 с.

Статті:

Вовк С.М. (2016). Медичний кластер — універсальний механізм управління. Зб. наук. праць ДонДУУ, Т.XVII, Серія “Державне управління”, Вип. 298 “Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін”, С. 110 – 117.

Вовк С.М. (2017). Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Вип. 2 (70), 208-216. (серія «Державне управління»).

Вовк С.М., Марова С.Ф. (2017). Медична послуга як товар медичного ринку. Державне управління удосконалення та розвиток. Електр. журнал. 4. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=4&y=2017.

Вовк С.М. (2017). Активізація інноваційного управління охороною здоровʼя. Менеджер. Вісник Донецького держ. ун.-ту управління1 (74). 49–56. (серія “Державне управління”).

Вовк С.М. (2017). Умови для розвитку контрактних конструкцій в охороні здоровʼя України. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,  Вип. 2 (57).  С. 60–65.

Vovk S. (2017). Negative changes in the health of Ukraine’s population as a perspective of systemic social changes. International scientific journal “Internauka”. 13. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/2017/13/

Вовк С.М. Конкуренція за здоров’я на медичному ринку України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електр. наук. фах. вид. Херсонського національного техніческого унівеситету. 2017. Вип.2 URL: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2017_2/0-29

Вовк С.М., Степаненко М.В. (2018). Перспективи розвитку приватної медицини в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, № 2 (61). Вип.2, 104-112.

Vovk S., Dsetiar A., Tokareva V.  Methodological studies of public mechanisms of management for changes in the system of health protection. Science Review. 5(12). Vol.1.  2018. р. 25 – 29. URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr

Вовк С.М., Вовк Т.В., Чумарина Т.В. (2019). Питання контролю якості в управлінській політиці лікувально-діагностичного процесу. Держава та регіони. Вип. 2(66). 2019. С. 50-55 (Серія: Державне управління). URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/10.pdf

Вовк С.М., Вовк Т.В.  Формування конкурентного середовища у соціальній сфері України. Науковий журнал з питань економіки та бізнесу «Підприємництво та інновації». Вип. 9, 2019. С. 131-135. URL:  https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.21

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В. Особливості трансформації механізмів управління якістю надання медичних послуг. Публічне управління та митне адміністрування. №3 (26), 2020. С. 33-37 URL: https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-3.6

Вовк С. М., Лобас В. М., Вовк Т. В. Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я як чинник розвитку приватної медицини в Україні. Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. №8. 2020. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6589

Natalia O. Kondratenko, Tetyana M. Kolesnyk, Svitlana M. Vovk, Mariya V. Zarichkova, Dmutro O. Prunenko. Organizational and economic support of logistics activities of machine-building enterprises. Vol. 39. No. 6 : Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. 2021. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5160

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В. (2020). Особливості трансформації механізмів управління якістю надання медичних послуг. Публічне управління та митне адміністрування. №3 (26). Подано до друку

Половян

Наталія

Сергіївна

Навчальні посібники:

Александров І.О., Половян Н.С. та ін. (2015). Менеджмент : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів, викладачів та менеджерів різноманітних організацій. Одеса: Астропрінт. 392 с.

Статті:

Половян Н.С. (2015). Управління ризиками. Системний підхід. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб. наук. праць №1 (32). Краматорськ: ДДМА. С.183–192.

Половян Н.С. (2015). Тенденції розвитку міста та їх оцінка в довгостроковому періоді. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб.наук.праць №3 (36). Краматорськ: ДДМА. С.234–238.

Мартиненко В. В., Мартиненко В. В., Красовський С. С., Половян Н. С. Новий напрямок у створенні літальних апаратів Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – № 1 (48). – С.100-105.

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В. (2020). Особливості трансформації механізмів управління якістю надання медичних послуг. Публічне управління та митне адміністрування. №3 (26). Подання до друку.

Марченко

Вікторія

Валеріївна

Навчальні посібники:

Дорофіенко В.В., Марченко В.В.,Ободець Р.В., Семенов І.В.  Управління змінами: Підручник.  Донецьк: ДонДУУ, 2014. 320 с.

Статті:

Лобас В.М., Марченко В.В., Арцатбанова О.В. (2017). Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності та безпеку підприємства в сучасних умовах. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб. наук. праць №1 (32). Краматорськ: ДДМА. С.183–192.

Марченко В. В., Угоднікова О. І. Механізми державного управління туристським брендом регіону // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7141

Марченко В. В., Угоднікова О. І. Механізми державного управління маркетинговими комунікаціями у галузі туризму: на прикладі Харківської області // Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. — 2020. — №8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-7085

Северин

Григорій

Костянтинович

Навчальні посібники:

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Медицинская статистика: уч. пособие. Изд. 2-е / под ред. проф. В.И. Агаркова. Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2013. 277 с.

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения: уч. пособие;  под ред. проф. В.И. Агаркова. Часть 3. Донецк: ДонНМУ. 261 с.

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Теоретические основы экономики здравоохранения: уч. пособие. Изд-е 2-е; под ред. В.И. Агаркова.- Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение). 267 с.

Статті:

Северин Г.К. (2013). Характеристика виявлення онкологічних захворювань під час профілактичних оглядів. Україна. Здоров’я нації. С.15-20.

Северин Г.К. (2014). Концептуальні підходи до оптимізації спеціалізованої онкологічної допомоги населенню промислового регіону. Україна. Здоров’я нації. №1. С.84–89.

Severyn G.K., Sudya D.A., Chorna D.A. (2017). Historical aspects of stable strontium salts influence studies on the organism.  Public Health Forum. Vol.III (XI), №1(40). Р.20–22.

Северин Г.К. (2015). Уровень профилактических онкологических осмотров населения промышленного региона (по результатам социологического исследования). Медицинский вестник России. №1. С.78-82.

Северин Г.К., Судья Д.А., Черная Д.А., Слабкий В.Г. (2016). Онкологическая патология половой сферы у женщин Донецкой области. Україна. Здоров’я нації. №4 (40). С.63-66.

Петряєва

Олена

Борисівна

 

Статті:

Лобас В.М., Петряєва О.Б. Передумови формування механізму державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9

Грицук

Юрій

Валерійович

Монографії:

Матейчик В., Грицук І., Цюман М., Грицук Ю. Дослідження процесів теплової підготовки транспортного засобу в удосконаленій системі «двигун-нейтралізатор». Системи і засоби транспорту. Проблеми експлуатації і діагностики : колективна монографія / Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Gerlici Juraj та ін.; за наук. ред. проф. Грицука Ігоря. Херсон : ХДМА, 2019. 442 с. С.260-277.

Грицук О.В., Грицук Ю.В. Психологічні аспекти використання мультимедійних технологій в закладах вищої освіти. Іnnowacje i technologie informacyjne w edukacji / innovates and information technologies in education. (series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts katowice school of technology. Monograph 18) – katowice, 2018. C. 157 – 171. 

Грицук Ю.В., Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Проблеми організації дистанційного навчання в умовах карантину в Донбаській національній академії будівництва і архітектури. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. С. 176 – 184.

Волков В.П., Грицук И.В., Матейчик В.П., Грицук Ю.В., Симоненко Р.В. Инновационные технологии в технической эксплуатации автомобилей : колективна монографія. Костанай : ТОО «New Line Media», 2021. – 316 с.

Навчальні посібники:

Волков В.П., Грицук І.В., Грицук Ю.В., Волков Ю.В., Володарець М.В. Інформаційні системи моніторингу технічного стану автомобілів. Харків : ФОП Панов А.М., 2018. 299 с. 

Волков В.П., Грицук И.В., Грицук Ю.В., Волкова Т.В., Волков Ю.В., Володарец Н.В., Сергиенко Н.Е., Агапов О.Н., Павлова Н.Н. Методы и средства дистанционного контроля технического состояния автомобилей. Харьков : ФОП Панов А.М., 2019 – 320 с.

Статті:

Igor V. Gritsuk Information model of V2I system of the vehicle technical condition remote monitoring and control in operation conditions / Igor V. Gritsuk, Vladimir Volkov, Vasyl Mateichyk, Yuriy Grytsuk, Yuliya Nikitchenko, Dmytro Klets, Miroslaw Smieszek, Yuri Volkov, Roman Symonenko, Andrii Grytsuk // SAE Technical Paper 2018-01-0024, 2018, p. 1-17. URL:https://doi.org/10.4271/2018-01-0024 (Scopus).

Oleksandr Gorobchenko Intelligent Locomotive Decision Support System Structure Development and Operation Quality Assessment /Oleksandr Gorobchenko, Oleksiy Fomin, Igor Gritsuk, Victoria Saravas, Yuriy Grytsuk, Mykola Bulgakov, Mykyta Volodarets, Dmitriy Zinchenko// 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Conference proceedings – September 10 – 14, 2018, Kharkiv, Ukraine p.239-243 IEEE Catalog Number: CFP1805X-ART ISBN: 978-1-5386-9545-6 URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8559487  (Scopus).

Igor V. Gritsuk, Dmytro Pohorletskyi; Vasyl Mateichyk, Roman Symonenko, Mykyta Volodarets; Mykola Tsiuman; Nickolay Bulgakov; Vladimir Volkov; Vladimir Vychuzhanin; Yuriy Grytsuk ; Maksym Ahieiev; Ivan Sadovnyk Improving the processes of thermal preparation of an automobile engine with petrol and gas supply systems (vehicle engine with petrol and LPG supplying systems). SAE Technical Paper 2020-01-2031, 2020, doi:10.4271/2020-01-2031 (Scopus)

Пучков І.Р., Єщенко М.Г., Долгальова О.В., Грицук Ю.В. Використання хмарних технологій як засобу формування фахової компетентності майбутніх менеджерів студентів у закладах вищої освіти. Technologies of Intellect Development. Vol 4, No 3 (28) (2020). 29 p. URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/532

Oksana Hrytsuk, Yuriy Grytsuk, Aleksander Ostend Peculiarities of the emotional sphere of the students of the displaced higher educational institutions during quarantine restrictions due to COVID – 19. Zeszyty Naukowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2020. 12. Pp. 99-109.

Oksana Hrytsuk Using E-learning Tools to Prevent Negative Emotional States of Higher Education Applicants /Oksana Hrytsuk, Yuriy Grytsuk, Marat Kuznetsov, Olesia Cherniakova, Maryna Yeshchenko. Technologies of Intellect Development. Vol 4, No 2 (27) (2020). 21 p. URL: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/508 DOI: http://doi.org/10.31108/3.2020.4.2.7

Mateichyk Vasyl The Information and Analytical System for Monitoring Roadside Pollution by Traffic Flows /Mateichyk Vasyl, Tsuman Mykola, Weigang Ganna, Kozodoy Dmitry, Sansyzbajeva Zura, Grytsuk Yuriy. ICTE in Transportation and Logistics 2019 Springer Nature Switzerland AG 2020.  E. Ginters et al. (Eds.): ICTE Tol. 2019, LNITI, pp. 352-359, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39688-6_44 (Scopus не проіндексовано)

Волков В.П. Розробка методу застосування класифікації умов експлуатації автомобілів в інформаційних умовах ITS /Волков В.П., Грицук І.В., Волкова Т.В., Грицук Ю.В., Волков Ю.В. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, Том 1, №12 (2019), Луцьк, 2019 – С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.36910/ствмтт.v1i12.21 URL: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/21

Волков В.П. Особливості побудови інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану автомобілів в умовах експлуатації / Волков В.П., Грицук І.В., Грицук Ю.В., Волкова Т.В., Кашканов В.А., Волков Ю.В. Вісник машинобудування та транспорту, Том 10, №1,  Вінниця, 2019. С. 10-15. НМБ ISSN 1997-9266. URL: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-10-2-10-15

Волков В.П. Реалізація інформаційно-програмного комплексу при оцінці технічного стану автомобіля / Волков В.П., Грицук І.В., Волкова Т.В., Грицук Ю.В., Волков Ю.В.Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків. 2019. №15. С.110-118. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2311-441X/article/view/175884/175718