Порядок обрання елективних дисциплін

Міністерство охорони здоров’я України
Донецький національний медичний університет
             Факультет інтернатури і післядипломної освіти

 

Схвалено
рішенням Вченої ради ФІПО
Протокол № 1 від 30 серпня 2020 р.

 

 

 

Порядок реалізації

здобувачами другого рівня вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

 (для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування)

Затверджено на засіданні кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни, протокол № 8  від 10.03. 2020 р.

 

 

Розробники:  Соколова Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни, професор

     Марченко Вікторія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок реалізації здобувачами другого рівня вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін (далі – Порядок) містить основні вимоги щодо здійснення студентом права вибору відповідно до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07. 2014 року, пункт15 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу».

1.2. Порядок відповідає політики Донецького національного медичного університету (далі – ДНМУ) щодо внутрішнього забезпечення якості; регламентує порядок забезпечення вільного вибору здобувачами дисциплін освітньої програми і узгоджено з нормативними документами ДНМУ, зокрема «Положенням про організацію освітнього процесу у Донецькому національному медичному університеті» (наказ № 397 від 02. 2019).

1.3. Освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» зі спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування» містить нормативну та варіативну складові, що формується випусковою кафедрою організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни (далі – кафедра ООЗ) та іншими кафедрами ДНМУ.

Обсяг дисциплін вільного вибору студентів складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньої програми другого рівня вищої освіти. Річний обсяг кредитів становить 60 протягом навчального року.

1.4. Навчальні дисципліни за вибором здобувача другого рівня вищої освіти вводяться у ДНМУ для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб галузі охорони здоров’я, забезпечення індивідуальної траєкторії навчання, ефективного використання можливостей кафедри ООЗ, врахування регіональних особливостей і регіональних потреб у фахівцях з публічного управління та адміністрування тощо.

1.5. В освітній програмі «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я» зі спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування» визначено такі блоки вибіркових навчальних дисциплін: загальної підготовки та професійної і практичної підготовки.

Вибіркові навчальні дисципліни загальної підготовки спрямовані на формування\подальший розвиток загальних компетентностей здобувача другого рівня вищої освіти, що забезпечують успішність їх професійного і особистісного розвитку, зокрема формування soft skills.

Вибіркові навчальні дисципліни професійної і практичної підготовки спрямовані на формування професійних компетентностей у магістрів з публічного управління та адміністрування, досягнення програмних результатів, що свідчать про їх здатність здійснювати професійні функції керівника у галузі охорони здоров’я; забезпечують реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі; сприяють академічній мобільності здобувачів.

1.6. Вибіркові дисципліни представлені в навчальному плані спеціальності парами\ трійками альтернативних навчальних дисциплін, що вивчаються в конкретному семестрі і є однаковими за обсягом кредитів (3 кредити ЄКТС) та формою контролю (залік). Здобувач вищої освіти в обов’язковому порядку обирає одну дисципліну із запропонованого переліку.

1.7. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору здобувача для конкретного семестру вказана в навчальному плані. У робочому навчальному плані на кожен семестр зазначаються дисципліни, які обрані для вивчення протягом навчального року, а також форми контролю.

Вибіркові дисципліни загальної підготовки, як правило, вивчаються  у другому семестрі, дисципліни професійної і практичної підготовки – у третьому семестрі, що відповідає структурно–логічній схемі навчання за спеціальністю.

1.8. Мінімальна чисельність у групі з вивчення вибіркових дисциплін загальної підготовки повинна складати – 10 осіб та 8 осіб – для вивчення дисциплін професійної підготовки. Якщо на блок дисциплін не записалася мінімально необхідна кількість здобувачів, деканат доводить до відома здобувача про перелік дисциплін, які вважаються не обраними, і студент може обрати ту дисципліну, для вивчення якої є достатня кількість здобувачів.

 

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1. Кафедра ООЗ здійснює попередній запис здобувачів ступеню магістра на вивчення дисциплін вільного вибору та професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін у визначені терміни.

Для формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік кафедра ООЗ ознайомлює здобувачів з переліком вибіркових дисциплін та їхніми анотаціями, сприяє здобувачам в одержанні в повному обсязі інформації про вибіркові дисципліни.

Для отримання більш детальної інформації здобувачі мають право ознайомитись з навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін, а також навчальним планом підготовки фахівців за обраною спеціальністю.

2.2. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми здобувач здійснює при формуванні індивідуального навчального плану за заявою на ім”я декана відповідного факультету (ФІПО)):

для 1 курсу – до початку освітнього процесу за заочною формою навчання (до 15 вересня);

для 2 курсу – по завершенні 2 семестру до 01.07. поточного навчального року.

Обрані дисципліни є для здобувача обов’язковими у повному обсязі, тобто він не може замінити їх будь-якими іншими дисциплінами вільного вибору. Самочинна відмова від запланованої дисципліни тягне за собою академічну заборгованість.

2.3. Після погодження дисциплін студенти подають декану заяви про обрані ними дисципліни (додаток 1) з проханням включити їх до свого індивідуального плану.

Заяви студентів щодо вибіркових дисциплін, включених після погодження у встановленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються в деканаті впродовж одного року.

Якщо здобувач із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, надавши відповідні документи, звертається до декана із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Здобувач, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які вважаються базовими для його спеціальності, або з міркувань оптимізації навчальних груп.

2.4. На основі поданих заяв деканат готує розпорядження про запис здобувачів на вибіркові дисципліни та про формування груп для вивчення дисциплін вільного вибору здобувачів.

Розпорядження декана є основою для складання та затвердження робочих навчальних планів зі спеціальності; враховується в розрахунку навчального навантаження відповідних кафедр на навчальний рік та в розкладі занять.

2.5. Розклад занять формується в установленому в ДНМУ порядку з урахуванням необхідності забезпечення права здобувачів на вивчення дисциплін вільного вибору.

Студентам, що навчаються за заочною формою навчання, може бути надано право вивчення дисциплін вільного вибору дисциплін у дистанційному форматі із застосуванням визначеної в ДНМУ освітньої платформи.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

3.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри університету за умови наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за спеціальністю.

3.2. Випускова та інші кафедри ДНМУ, а також члени групи забезпечення спеціальності несуть відповідальність за якість викладання і належне методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються студентам для реалізації ними права вільного вибору.

Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, кожного навчального року подають в деканат ФІПО список дисциплін, які пропонуються для вибору здобувачами, робочі навчальні програми та анотації навчальних дисциплін разом з витягами із засідання кафедри.

3.3. Перелік професійно орієнтованих дисциплін вільного вибору розробляється та затверджується випусковою кафедрою на три роки. Часткове оновлення переліку дисциплін (не більше 20%) може відбуватися щорічно за рішенням кафедри до 01.04. кожного навчального року.

3.4. Для кожної навчальної дисципліни вільного вибору у відповідності до профілю освітньої програми розробляється відповідне навчально-методичне забезпечення та\ або готується силабус, який схвалює випускова кафедра, візує гарант освітньої програми.

Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для ознайомлення здобувачів на офіційному сайті ДНМУ (кафедри ООЗ) на інформаційних стендах кафедр та деканатів із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру викладання.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Випускова кафедра може дозволити здобувача ВО – учасникам програм академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому університеті-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в університеті.

4.2. Випускова кафедра може дозволити перезарахування дисциплін у разі поновлення або переведення студента, що підтверджується витягом із засідання кафедри та розпорядженням декана.

4.3. Перезарахування кредитів проводиться рішенням випускової кафедри та розпорядженням декана за рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції споріднених компетентностей.

4.4. Зміни та доповнення до даного Порядку вносяться та затверджуються Вченою радою факультету у тому ж порядку, що й саме Порядку.

 

Додаток 1

 

Зразок заяви про обрання дисциплін вільного вибору

 

Декану факультету інтернатури
 і післядипломної освіти ДНМУ
доц. Баличевцевій І.В.
здобувача першого (другого) курсу
ОС магістра заочної форми навчання
спеціальності «Публічне управління
та адміністрування»
______________ПІБ  (повністю)

 

 

Заява
          Прошу включити мене до складу груп для вивчення таких дисциплін освітньої програми «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»:
1.
2.
3.
           Прошу включити дані дисципліни в мій індивідуальний навчальний план на 2020-21 н.р.

 

 

 

 

Дата                                                                            _________Підпис

 

            Узгоджено: віза завідувача кафедри