Профіль програми “Методика акредитаційної експертизи”

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ

«МЕТОДИКА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

 

Загальна інформація

Повна назва програми

Методика акредитаційної експертизи освітньої програми у медичному університеті

Форма підвищення кваліфікації

Денна, заочна, дистанційна, поєднана

Цільова аудиторія

Керівники факультетів, кафедр, гаранти освітніх програм, члени груп забезпечення спеціальностей. НПП, що мають досвід роботи у вищій школі, проходять строкові курси підвищення кваліфікації.

Місце виконання програми

м. Маріуполь (очна, дистанційна, поєднані), Краматорськ, Ліман (заочна, дистанційна).

Передумови

Наявність досвіду роботи у вищій школі

Вартість програми

На безоплатній основі для НПП, які працюють на постійні основі у ДНМУ.

Кількість учасників

Мін.  – 7 осіб,  мак. – 15 для очної форми

Графік освітнього процесу

Визначається розкладом занять. Можливо поєднання очної (аудиторної), дистанційної форм роботи М

Мови навчання

Українська

Документ, що видається за результатами ПК

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою

Розміщення опису програми

Офіційний сайт ДНМУ  або сайт кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни, платформа GoogleClass

Мета програми

Розвиток професійної педагогічної компетентності НПП шляхом набуття додаткових знань з управління якістю у вищій освіті та формування умінь проводити акредитаційну експертизу

Характеристика програми

Предметні області

Вища медична освіта, забезпечення якості вищої освіти, акредитаційна експертиза освітньої програми

Основні поняття

Акредитація, ліцензування, критерії акредитації; якість ВО, стандарти якості ВО, забезпечення якості ВО, критерії якості у ВО; навчальна  програма, робоча навчальна програма та силабус; компетенції, компетентності, результати навчання; спеціальність вищої освіти, освітня програма

Фокус програми

Методика проведення акредитаційної експертизи освітньої програми за критеріями акредитації.

Особливості програми

Призначена для керівників структурних підрозділів, гарантів освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей.

Можливості програми за результатами опанування

Академічні: подальший методичний супровід викладача протягом 2 місяців за тематикою програми

Професійні: результати враховуються при оцінюванні якості професійної діяльності НПП, обрання його за конкурсом; призначення на посаду керівника кафедри\факультету тощо.

Тривалість програми

30 год. \ 1 кредит ECTS.

Всі аудиторні

60 год.\ 2 кредити

Всі аудиторні

Самостійна робота поза межами конт. годин

Форми атестації

Підготовка акредитаційних матеріалів за професійними функціями.

Викладання та оцінювання

Підходи до викладання та навчання

Підходи: компетентнісний, професійно-орієнтований, діяльнісно-операційний, які спрямовують на ефективну організації роботи керівників у різних режимах та досягнення програмних результатів

Види, форми організації навчання

Комбінація різних видів лекцій, практикумів, тренінгів.

Методи навчання

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання та мотивації діяльності; само\взаємоконтролю, корекції (само\взаємокорекції); бінарні

Оцінювання результатів 

Самооцінювання результатів

Програмні результати

Знання та розуміння

 • Сучасних тенденцій розвитку вищої МО у контексті Європейської стратегії забезпечення якості вищої освіти.
 • Процедури забезпечення якості і інструменти прозорості стандартів щодо внутрішнього забезпечення якості.
 • Критеріїв якості освітньої програми і критеріїв акредитації.
 • Компонентів і підходів до формування змісту освіти і змісту (контенту) освітніх програм.
 • Нормативної бази освітнього процесу за критеріями акредитації.
 • Етапів підготовки та проведення акредитаційної експертизи.
 • Психологічних і дидактичних вимог до проведення контрольних заходів і процедур забезпечення якості.

Застосування знань та розумінь (уміння)

 • Характеризувати компоненти стандартів вищої освіти для галузі знань «Охорона здоров”я».
 • Аналізувати і застосовувати Європейські стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті.
 • Визначати компетенції суб”єктів забезпечення якості ВО в медичному університеті.
 • Визначати і реалізовувати вимоги до Ліцензування освітньої діяльності (освітньої програми) та критерії акредитації освітньої програми.
 • Розробляти профіль освітньої програми за Стандартами (проєктами) вищої освіти.
 • Формувати зміст навчання програм за визначеними компетентностями і програмними результатами із використанням таксономії Б.Блума.
 • Розробляти навчальний і робочий плани для освітньої програми.
 • Розробляти навчальну і робочу програми з дисциплін освітньої програми; готувати силабус навчальної дисципліни.
 • Готувати документи за вимогами і критеріями акредитації (додатково).
 • Готувати документи для електронного реєстру ЄДЕБО, бази знань NAQA. Wiki НАЗЯВО (додатково).

Формування суджень

 • Визначати напрямки діяльності факультету, кафедри, НПП у дотриманні стандартів якості внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті;
 • Здатність оцінювати результати навчання за програмними результатами і критеріями забезпечення якості вищої освіти у медичному університеті.

Забезпечення якості програми

Кадрове: розробники і виконавці програми

Лобас Віталій Михайлович, завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ, доктор наук з державного управління, професор; гарант освітньої програми

Соколова Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ; професор; стаж науково-педагогічної роботи – 27 років; автор понад 270 наукових праць за профілем програми.

Матеріально-технічне

Навчальна аудиторія з мультимедійним проектором, комп. клас на медичному фак-ті №3 на 15 посадкових місць.

Інформаційне

Освітня платформа GoogleClass, на якій розміщено ресурси до модулів, Zoom-конференції

Навчально-методичне

Авторські мультимедійні лекції і розробки документів.

 

ОСНОВНИЙ КОНТЕНТ

Тема 1. Система внутрішнього забезпечення якості в медичному університеті

Сучасні тренди розвитку вищої освіти у світі і в Україні. Процедури забезпечення якості (інституційна, програмна, кластерна). Інструменти прозорості стандартів: EQF (Європейська структура кваліфікацій), LO (Learning outcomes) Результати навчання студентів) та ECTS (Європейська кредитно-трансферна система навчання).

Компетентнісний, студентоцентрований підходи: особливості реалізації у вищій медичній школі.

Інструменти забезпечення якості: акредитація (accreditation), аудит (audit), оцінювання (evaluation).

Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО  ESG 2015: імплементація у національну систему управління якістю вищої освіти.

ESG 2015 щодо внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті: політика закладу і процедури забезпечення якості; затвердження, моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм; оцінювання студентів; забезпечення якості викладацького складу ; навчальні ресурси та підтримка студентів; інформаційні системи; публічність інформації.

Суб”єкти забезпечення якості вищої освіти в медичному університеті та їх компетенції.

 

Тема 2.  Розробка та упровадження освітньої програми у закладі вищої освіти

Стандарти вищої освіти і освітньої діяльності в Україні. Вимоги до освітньої програми.

Гарант освітньої програми: компетенції. Група забезпечення спеціальності: функції, права і обов’язки,  напрями діяльності.

Розробка  освітньої програми та Профілю програми за методологією Tuning. Підходи до розробки освітніх, освітньо-професійних програм у вищій медичній освіті: компетентнісний, студентоцентрований, комунікативно-діяльнісний. Компетентності і результати навчання.

Структура освітньої програми і профілю програми. Матриця відповідності компетентностей і результатів навчання компонентам освітньої програми.

Методика розробки структурно-логічної схеми викладання  дисцИплін ОП; навчального і робочих планів за змістом освітньої програми.

Методика укладання робочої програми з дисципліни з урахуванням освітньої програми. Компетентності і результати навчання в навчальній і  робочій навчальній програмі дисципліни. Робоча навчальна програма і силабус.

Критерії якості освітньої програми. Моніторинг якості освітньої програми.

 

Тема 3. Акредитація освітньої програми у медичному університеті

Нормативно-правове забезпечення ліцензування та акредитації у сфері вищої освіти в Україні. Національна рамка кваліфікацій.

Нормативна база освітнього процесу за критеріями акредитації у ДНМУ.

Акредитація освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: порядок, умови проведення та результати. Принцип і критерії оцінювання якості освітньої програми.

Суб’єкти акредитації експертизи та їх компетенції. Узгодженість дій у процесі акредитаційної експертизи. ЄДЕБО: інформаційне забезпечення освітнього процесу та освітньої програми.

Місія, завдання, Стратегія та структура Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  Діяльність НАЗЯВО щодо акредитації освітніх програм (спеціальностей) вищої освіти. Галузеві експертні ради. Експерти з зовнішнього оцінювання якості вищої освіти.

Етапи підготовки та проведення акредитаційної експертизи  у медичному університеті: попередній етап (ініціювання та підготовка до акредитації у медичному університеті, призначення експертів НАЗЯВО), аналітичний етап (підготовка експертної групи до оглядового візиту, оглядовий візит, підготовка звіту); заключний етап; апеляція. ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми.

Вимоги до самоаналізу освітньої програми. Критерії акредитації освітніх програм. Оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою: рівні «А», «В», «Е», «F».

 Методика підготовки Відомостей про самооцінювання освітньої програми.

 

          Тема 4. (додатковий модуль). Практика розробки і підготовки документів і матеріалів для ліцензування і акредитації

Державний освітній електронний реєстр – ЄДЕБО: структура, призначення для освітньої діяльності. NAQA. Wiki – бази знань Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Робота в інформаційній системі НАЗЯВО.

Підготовка розпорядчих документів у ДНМУ щодо ліцензування освітньої діяльності і проведення акредитаційної експертизи.

Підготовка документів і матеріалів для проведення процедури ліцензування освітньої діяльності за освітньою програмою. Підготовка таблиць з кадрового забезпечення освітньої діяльності за спеціальностями (освітніми програмами).

Документи і матеріали для діяльності гаранта освітньої програми і групи забезпечення спеціальності.

Навчальний і робочий плани спеціальності (освітньої програми).

Документи і матеріали структурних підрозділів ДНМУ (відділів, деканату) для забезпечення якості  освітньої діяльності за критеріями ліцензування і акредитації.

Документи і матеріали випускової кафедри для забезпечення якості  освітньої діяльності за критеріями ліцензування і акредитації.

Відомості про самооцінювання освітньої програми: вимоги, поради.