Профіль програми “Педагогічні технології у вищій медичній освіті: управління якістю”

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

«ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

 

Загальна інформація

Повна назва програми

Педагогічні технології у вищій медичній освіті: управління якістю

Форма підвищення кваліфікації

Денна, заочна, дистанційна, поєднана

Цільова аудиторія

НПП, що мають досвід роботи у вищій школі, проходять строкові курси підвищення кваліфікації

Місце виконання програми

м. Маріуполь (очна, дистанційна, поєднані), Ліман (заочна, дистанційна)

Передумови

Наявність досвіду роботи у вищій школі та проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою «Педагогіка вищої медичної школи»

Вартість програми

На безоплатній основі для НПП, які працюють на постійні основі у ДНМУ. На оплатній основі для зовнішніх сумісників (згідно із кошторисом, який щорічно затверджується на календарний рік)

Кількість учасників

Мін.  – 8 осіб,  мак. – 15 для очної форми  (10 – для дистанційної)

Графік освітнього процесу

Визначається розкладом занять. Можливо поєднання очної (аудиторної), дистанційно форм роботи

Мови навчання

Українська, англійська (окремі теми)

Можливість надання подальшого супроводу

Так: індивідуальне консультування викладачів у визначені часи; можливість користування ресурсами, авторськими мультимедійними лекціями

Додаткові послуги

Визначаються у додатковій угоді про надання освітньої послуги

Документ, що видається за результатами ПК

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою

Розміщення опису програми

Офіційний сайт ДНМУ, сайт кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни, платформа MoodleCloud

Мета програми

Розвиток професійної педагогічної компетентності НПП шляхом набуття додаткових знань з теорії і практики вищої медичної освіти, педагогічних технологій навчання у вищій медичній школі  та формування умінь працювати у середовищі забезпечення якості вищої освіти

Характеристика програми

Предметні області

Вища медична освіта, педагогіка вищої школи,  якість вищої освіти.

Фокус програми

Педагогічні технології: особистісного і професійного розвитку; навчання; організації освітнього процесу для забезпечення якості.

Особливості програми

Призначена для викладачів, які мають досвід роботи у вищій школі, спрямовують свою діяльність на упровадження педагогічних технологій у практичну діяльність НПП.

Можливості програми за результатами опанування

Академічні: подальший методичний супровід викладача протягом 6 місяців за тематикою програми

Професійні: результати враховуються при оцінюванні якості професійної діяльності НПП, обрання його за конкурсом; призначення на посаду керівника кафедри\факультету тощо.

Тривалість програми

180 год. \ 6 кредитів ECTS.

Аудиторні

120 год. \ 4 кредити

Самостійна робота, підготовка і захист проекту:

60 год. \2 кредити

Форми атестації

Залік: виконання підсумкового тесту і підготовка кваліфікаційної роботи.

Викладання та оцінювання

Підходи до викладання та навчання

Підходи: компетентнісний, професійно-орієнтований, комунікативно-спрямований, діяльнісно-операційний, які спрямовують на ефективну організації роботи у різних режимах та досягнення програмних результатів

Види, форми організації навчання

Комбінація різних видів лекцій, семінарів, практикумів, тренінгів.

Методи навчання

організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання та мотивації діяльності; само\взаємоконтролю, корекції (само\взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні

Оцінювання результатів 

За 200-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F); зараховано\незараховано.

Тематичне: тестування за результатами опанування змістом модулів (загалом – 100 балів).

Підсумкове: 50 балів – комплексне тестування (або е-тестування); 50 балів – виконання проекту.

Програмні результати

Знання та розуміння

 • Сучасних тенденцій розвитку вищої  медичної освіти у контексті Європейської стратегії забезпечення якості вищої освіти.
 • Структури міжнародних стандартів медичної освіти.
 • Процедури забезпечення якості і інструменти прозорості стандартів/
 • Напрямків реформування медичної освіти України.
 • Функцій викладача постіндустріального суспільства знань, враховуючи розвиток ринку медичних послуг.
 • Політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності.
 • Вимог до підготовки та викладу результатів наукового дослідження: наукової статті, тез, наукової доповіді.
 • Дидактики навчання у медичному університеті на засадах андрагогіки, аксіології.
 • Компонентів і підходів до формування змісту освіти і змісту освітніх програм.
 • Особливостей і умов застосування методів і технологій навчання у медичному університеті.
 • Психолого-педагогічних умов організації освітнього процесу в умовах ЄКТС.
 • Психологічних і дидактичних вимог до проведення контрольних заходів і процедур забезпечення якості.

Застосування знань та розумінь (уміння)

 • Характеризувати компоненти стандартів вищої освіти для галузі знань «Охорона здоров”я».
 • Аналізувати Європейські стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті.
 • Визначати компетенції суб”єктів забезпечення якості вищої освіти в медичному університеті.
 • Визначати вимоги до Ліцензування освітньої діяльності (освітньої програми) та критерії акредитації освітньої програми.
 • Визначати та аналізувати структуру, критерії та рівні сформованості професійної компетентності НПП.
 • Характеризувати етапи та особливості безперервного професійного розвитку лікарів.
 • Створювати та наповнювати науковий профіль в пошуковій системі Гугл Академія.
 • Готувати е-портфоліо лікаря.
 • Організовувати навчання на засадах медичної педагогіки і доказової медицини.
 • Формувати зміст навчання програм за визначеними компетентностями і програмними результатами із використанням таксономії Б.Блума.
 • Розробляти навчальну і робочу програми з дисциплін освітньої програми; готувати силабус навчальної дисципліни.
 • Проводити аналіз і самоаналіз лекції, семінарських, практичних і лабораторних занять.

Формування суджень

 • Оцінювати сучасні напрями розвитку ВМО України у контексті світових і європейських трендів і практики застосування внутрішніх стандартів забезпечення якості;
 • Визначати напрямки діяльності факультету, кафедри, НПП у дотриманні стандартів якості внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті;
 • Здатність застосовувати педагогічні техніки професійного і особистісного розвитку викладача;
 • Здатність застосовувати сучасні методи і технології навчання у медичному університеті, враховуючи  професійно-орієнтований, особистісно-діяльнісній і студентоцентований підходи.
 • Здатність оцінювати результати навчання за програмними результатами і критеріями забезпечення якості вищої освіти у медичному університеті.

Забезпечення якості програми

Кадрове: розробники і виконавці програми

Лобас Віталій Михайлович, завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ доктор наук з державного управління, професор

Соколова Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ; професор; стаж науково-педагогічної роботи – 27 років; автор понад 260 наукових праць за профілем програми.

Матеріально-технічне

Навчальна аудиторія з мультимедійним проектором, комп. клас на медичному фак-ті №3 на 15 посадкових місць.

Інформаційне

Освітня платформа Moodlecloud, на якій розміщено ресурси до модулів, СР та виконання  кваліфікаційної роботи.

Навчально-методичне

Сілабус програми підвищення кваліфікації. Методичні рекомендації до виконання проекту. Методичний супровід для організації роботи на платформі.