Профіль програми «Педагогіка вищої медичної школи»

Профіль програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Педагогіка вищої медичної школи»

Загальна інформація

Повна назва програми

Педагогіка вищої медичної школи

Форма підвищення кваліфікації

Денна, очно-дистанційна, заочна

Цільова аудиторія

НПП, що мають стаж  НП діяльності – до 2 років

Місце виконання програми

м. Маріуполь (очна, заочна, дистанційна), Ліман (заочна, дистанційна)

Передумови

Вища освіта відповідно до рівнів 7,8 НРК.

Вартість програми

На безоплатній основі для НПП, які працюють на постійні основі у ДНМУ. На оплатній основі для зовнішніх сумісників (згідно із кошторисом, який щорічно затверджується на календарний рік)

Кількість учасників

Мін.  – 8 осіб,  мак. – 15 для очної форми  (10 – для дистанційної)

Графік освітнього процесу

Визначається розкладом занять. Можливо поєднання очної (аудиторної), дистанційної форм роботи

Мови навчання

Українська, англійська (окремі теми)

Можливість надання подальшого супроводу

Так: індивідуальне консультування викладачів у визначені часи; можливість користування ресурсами, авторськими мультимедійними лекціями у період навчання та протягом 3 місяців по завершенні програми

Додаткові послуги

Визначаються у додатковій угоді про надання освітньої послуги

Документ, що видається за результатами ПК

Сертифікат встановленого зразка про підвищення кваліфікації за програмою

Розміщення опису програми

Офіційний сайт ДНМУ, сайт кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни, платформа MoodleCloud

Мета програми

Формування професійної педагогічної компетентності НПП як здатності здійснювати функції викладача вищої школи і організовувати види діяльності на достатньому або задовільному рівнях.

Характеристика програми

Предметні області

Теорія і практика вищої освіти, вища медична освіта, педагогіка вищої школи, дидактика навчання

Фокус програми

Педагогіка вищої школи в умовах реформування медичної освіти і запровадження внутрішніх стандартів забезпечення якості

Особливості програми

Призначена для викладачів, які мають досвіду роботи у вищій школі від 0 до 2-х років; мають досвід роботи понад 2 роки, але за результатами попереднього (вхідного) тестування показали низький рівень сформованості професійної педагогічної компетентності;

Можливості програми за результатами опанування

Академічні: подальший методичний супровід викладача протягом 6 місяців за тематикою програми

Професійні: результати враховуються при оцінюванні якості професійної діяльності НПП, обрання його за конкурсом; призначення на посаду

Тривалість програми

180 год.

6 кредитів ECTS.

Аудиторні

120 год. \

4 кредити

Самостійна робота, підготовка і захист проекту:

60 год. \2 кредити

Форми атестації

Залік: виконання підсумкового тесту і підготовка кваліфікаційної роботи

Викладання та оцінювання

Підходи до викладання та навчання

Підходи: компетентнісний, професійно-орієнтований, комунікативно-спрямований, діяльнісно-операційний, які спрямовують на ефективну організації роботи у різних режимах для досягнення програмних результатів

Види, форми організації навчання

Комбінація різних видів лекцій, семінарів, практикумів, тренінгів.

Методи навчання

Організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання та мотивації діяльності; само\взаємоконтролю, корекції (само\ взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні.

Оцінювання результатів

За 200-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F); зараховано \ незараховано.

Тематичне: тестування за результатами опанування змістом модулів (загалом – 100 балів)

Підсумкове: 50 балів – комплексне тестування (або е-тестування);

50 балів – виконання роботи (проекту);

Програмні результати

 

Знання та розуміння

 • Сучасних тенденцій розвитку ЄПВО;
 • Нормативної бази розвитку вищої і вищої медичної освіти України;
 • Підходів до розробки освітніх, освітньо-професійних програм у вищій медичній освіті;
 • Політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності;
 • Основних категорій і понять дидактики вищої школи, педагогічних теорій;
 • Компонентів змісту освіти; принципів відбору та структурування змісту навчання;
 • Принципів організації освітнього процесу у вищій школі  в умовах ECTS;
 • Технологічних вимог щодо НМ забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
 • Інтернет-ресурсів для організації аудиторної і самостійної роботи здобувачів ВО;
 • Психологічних і дидактичних вимог до проведення контрольних заходів і процедур забезпечення якості;
 • Методів науково-педагогічного дослідження;Показників, що характеризують рейтинг журналу і ефективність наукової діяльності викладача.
 

Застосування знань та розумінь (уміння)

 • Описувати структуру освітньої програми для галузі знань «Охорона здоров’я», узгоджену з НРК та з ЄРК;
 • Характеризувати систему ВО України;
 • Аналізувати компоненти і види діяльності викладача вищої школи;
 • Застосовувати внутрішні і зовнішні техніки як складові педагогічної майстерності викладача вищої школи;
 • Визначати та характеризувати закономірності, принципи, етапи педагогічного процесу;
 • Обирати методи навчання відповідно до видів навчання, застосовувати їх практичній діяльності для формування професійної компетентності здобувачів ВО;
 • Готувати робочу програму з дисциплін освітньої програми та укладати Силабус навчальної дисципліни;
 • Проводити аналіз та самоаналіз лекції, семінарсько-практичного і лабораторного заняття за основними компонентами;
 • Розробляти контент і створювати основні ресурси електронного навчального курсу;
 • Організовувати та  проводити поточний (тематичний) і семестровий види контролю, враховуючи визначені результати навчання;
 • Готувати тези, наукову статтю для викладення результатів дослідження відповідно до вимог.
 

Формування суджень

 • Оцінювати сучасні напрями розвитку ВМО України у контексті світових і європейських трендів і практики застосування внутрішніх стандартів забезпечення якості;
 • Здатність визначати індивідуальну програму особистісного професійного розвитку викладача;
 • Здатність організувати навчання на засадах психології;
 • Здатність визначати компетентності і програмні результати навчання у навчальній (робочій) програмі з дисципліни за таксономією Б. Блума;
 • Оцінювати ефективність видів навчальних занять для забезпечення якості і досягнення результатів навчання з дисципліни;
 • Здатність організовувати освітню діяльність, враховуючи стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості;
 • Оцінювати результативність діяльності викладача медичного університету за напрямом «наукова діяльність».

Забезпечення якості програми

Кадрове: розробники і виконавці програми

Лобас Віталій Михайлович, завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ доктор наук з державного управління, професор

Соколова Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ; професор; стаж науково-педагогічної роботи – 27 років; автор понад 260 наукових праць за профілем програми.

Матеріально-технічне

Навчальна аудиторія з мультимедійним проектором; комп. клас  на медичному фак-ті №3 на 15 посадкових місць

Інформаційне

Освітня платформа Moodlecloud, на якій розміщено ресурси до модулів, СР та виконання  кваліфікаційної роботи.

Навчально-методичне

Силабус програми підвищення кваліфікації. Методичні рекомендації до виконання проекту. Методичний супровід для організації роботи на платформі.