Студентська наука

Здобувачі вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня  приймають активну участь у науково-дослідній роботі випускової кафедри. Напрямки науково-дослідної роботи визначаються науково-дослідною роботою, а також темами кваліфікаційних робіт.

Наукові конференції:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СУСПІЛЬСТВІ, 2020 р.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ, 2021 р.

МАТЕРІАЛИ 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених “МЕДИЦИНА ХХІ СТОРІЧЧЯ”, 2021 р.

Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНА ОСВІТА – ДОСТУПНСТЬ, ЯКІСТЬ, ВИЗНАННЯ, 2021 р.