Основні наукові публікації викладачів

Лобас

Віталій

Михайлович

Монографії:

Лобас В.М., Вовк С. М. (2017). Механізм державного управління захистом здоровʼя працюючого населення за кластерним підходом.Трансформаційні процеси економіки та управління: [колект.] моногр.; за ред. д-ра екон. наук, доц. О.В. Балуєвої ; Донец. держ. ун-т упр. Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.]. С.25 – 42.

Лобас В.М., Вовк С.М. (2017).  Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // The Strategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, С. 21–36.

 

Навчальні посібники:

Вовк С.М., Токарева В.І., Лобас В.М., Черниш О.І., Вовк Т.В. (2017). Організація управління соціальною допомогою в Україні.: Навч. посібник / За наук. ред. С.Ф. Марової.  Маріуполь: БНП. 284 с.

 

Статті:

Лобас В.М., Петряєва О.Б. (2020). Передумови формування механізму державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9

Лобас В.М., Вовк С.М. (2017).  Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // The Strategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, С. 21–36.

Соколова

Ірина

Володимирівна

Монографії:

Соколова І.В. Акмеологічні домінанти нових освітніх програм  підготовки бакалаврів освіти. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 912 с. С. 545–563 (окремий розділ).

 

Навчальні посібники:

Соколова І.В., Сисоєва С.О. (2016). Теорія і практика вищої освіти : навч. посіб. М.: МДУ.  332 с. (гриф МОН України)

 

Статті:

Соколова І.В. (2016) Поняттєво-термінологічний апарат педагогічного дослідження: джерельна база.  Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка). 2 (53). С.14–20.

Соколова І.В. (2017). Європейська модель забезпечення якості вищої освіти.  Педагогічний процес: теорія і практика: наук. журнал.  4 (59),  14-21.

Соколова І.В. (2017). Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості. Освітологія: українсько-польський науковий журнал. №6. С. 143-149. doi:  10.28925/2226-3012.2017.6.143149

Соколова І.В. (2018). Оцінювання у вищій освіті: критерії та показники ефективності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 1-2, 121-130

Соколова І.В. (2018). Мета–профіль освітньої програми підготовки менеджерів освіти :  результати фокус-дослідження. Педагогічний процес : теорія і практика. 4, 112–119.

Соколова І.В. (2019). Медична освіта України: світові тенденції, європейські орієнтири і національні пріоритети. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2, 2–14.

Соколова І.В. (2019). Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи MOODLECLOUD. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 3, 29-36.

Соколова І.В. (2020). Європейські підходи і практики забезпечення якості вищої освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика № 2. 104-113.

Вовк

Світлана

Михайлівна

Монографії:

Вовк С. М. (2017). Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. 315 с.

Вовк С.М., Лобас В.М. Modernization of management processes in the system of health protection and factors for sustainable cooperation development. // TheStrategic Potential of the State and Territirial Development [collective monograph] / European Institute of Further Education – Donetsk State University of Mkanagement: Slovak Republic, Podhájska, 2017. С. 21-36.

Вовк С. М., Лобас В.М. (2017). Механізм державного управління захистом здоровʼя працюючого населення за кластерним підходом Трансформаційні процеси економіки та управління: [колект.] монографія; за ред. д-ра екон. наук, доц. О. В. Балуєвої ; Донец. держ. ун-т упр. Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.]. 254 с. С.25 – 42.

Вовк С.М., Вовк Т.В. (2020). Формування механізму аутсорсингу в медичних закладах України. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : [колект.] монографія, За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Л. Гальцової; Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 280 с.  С.249–261.

 

Навчальні посібники:

Вовк С.М., Токарева В.І., В.М. Лобас, О.І. Черниш, Т.В. Вовк. Організація управління соціальною допомогою в Україні: навч.посібник / За наук. ред. С.Ф. Марової.  Маріуполь: БНП, 2017. 284 с.

 

Статті:

Вовк С.М. (2016). Медичний кластер — універсальний механізм управління. Зб. наук. праць ДонДУУ, Т.XVII, Серія “Державне управління”, Вип. 298 “Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін”, С. 110 – 117.

Вовк С.М. (2017). Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Вип. 2 (70), 208-216. (серія «Державне управління»).

Вовк С.М., Марова С.Ф. (2017). Медична послуга як товар медичного ринку. Державне управління удосконалення та розвиток. Електр. журнал. 4. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=4&y=2017.

Вовк С.М. (2017). Активізація інноваційного управління охороною здоровʼя. Менеджер. Вісник Донецького держ. ун.-ту управління1 (74). 49–56. (серія “Державне управління”).

Вовк С.М. (2017). Умови для розвитку контрактних конструкцій в охороні здоровʼя України. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,  Вип. 2 (57).  С. 60–65.

Vovk S. (2017). Negative changes in the health of Ukraine’s population as a perspective of systemic social changes. International scientific journal “Internauka”. 13. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/2017/13/

Вовк С.М., Степаненко М.В. (2018). Перспективи розвитку приватної медицини в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, № 2 (61). Вип.2, 104-112.

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В. (2020). Особливості трансформації механізмів управління якістю надання медичних послуг. Публічне управління та митне адміністрування. №3 (26). Подано до друку

Половян

Наталія

Сергіївна

Навчальні посібники:

Александров І.О., Половян Н.С. та ін. (2015). Менеджмент : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів, викладачів та менеджерів різноманітних організацій. Одеса: Астропрінт. 392 с.

 

Статті:

Половян Н.С. (2015). Управління ризиками. Системний підхід. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб. наук. праць №1 (32). Краматорськ: ДДМА. С.183–192.

Половян Н.С. (2015). Тенденції розвитку міста та їх оцінка в довгостроковому періоді. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб.наук.праць №3 (36). Краматорськ: ДДМА. С.234–238.

Вовк С.М., Половян Н.С., Вовк Т.В. (2020). Особливості трансформації механізмів управління якістю надання медичних послуг. Публічне управління та митне адміністрування. №3 (26). Подання до друку.

Марченко

Вікторія

Валеріївна

Навчальні посібники:

Дорофіенко В.В., Марченко В.В.,Ободець Р.В., Семенов І.В.  Управління змінами: Підручник.  Донецьк: ДонДУУ, 2014. 320 с.

 

Статті:

Лобас В.М., Марченко В.В., Арцатбанова О.В. (2017). Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності та безпеку підприємства в сучасних умовах. Вісник Донбаської держ. машинобудівної академії : зб. наук. праць №1 (32). Краматорськ: ДДМА. С.183–192.

Марченко В.В., Чернишов О.Ю. (2020). Організація маркетингового управління в державних лікувальних закладах. Наук. журнал «Менеджер». Вісник Донецького держ. ун.-ту управління. № 1 (86). Маріуполь: ДонДУУ. Подання до друку

Черниш О.І., Чернишов О.Ю., Марченко В.В. (2020). Реінжиніринг виробничих бізнес-процесів з використанням сучасних інформаційних технологій. Вісник Східноукраїнського ун.-ту економіки і менеджменту (Серія: економіка і менеджмент, № 1 (28), Черкаси, 2020. Подання до друку

Северин

Григорій

Костянтинович

Навчальні посібники:

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Медицинская статистика: уч. пособие. Изд. 2-е / под ред. проф. В.И. Агаркова. Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2013. 277 с.

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения: уч. пособие;  под ред. проф. В.И. Агаркова. Часть 3. Донецк: ДонНМУ. 261 с.

Агарков В.И., Грищенко С.В., Северин Г.К. (2013). Теоретические основы экономики здравоохранения: уч. пособие. Изд-е 2-е; под ред. В.И. Агаркова.- Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение). 267 с.

 

Статті:

Северин Г.К. (2013). Характеристика виявлення онкологічних захворювань під час профілактичних оглядів. Україна. Здоров’я нації. С.15-20.

Северин Г.К. (2014). Концептуальні підходи до оптимізації спеціалізованої онкологічної допомоги населенню промислового регіону. Україна. Здоров’я нації. №1. С.84–89.

Severyn G.K., Sudya D.A., Chorna D.A. (2017). Historical aspects of stable strontium salts influence studies on the organism.  Public Health Forum. Vol.III (XI), №1(40). Р.20–22.

Северин Г.К. (2015). Уровень профилактических онкологических осмотров населения промышленного региона (по результатам социологического исследования). Медицинский вестник России. №1. С.78-82.

Северин Г.К., Судья Д.А., Черная Д.А., Слабкий В.Г. (2016). Онкологическая патология половой сферы у женщин Донецкой области. Україна. Здоров’я нації. №4 (40). С.63-66.

Петряєва

Олена

Борисівна

 

Статті:

Лобас В.М., Петряєва О.Б. Передумови формування механізму державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9