Програма семінару для групи забезпечення

Програма

постійно діючого науково-методичного семінару для групи забезпечення спеціальності і науково-педагогічних працівників

 

Тема: «Забезпечення якості освітньої програми»

Мета постійно діючого науково-методичного семінару (ПДС): формування професійної компетентності НПП, які входять до групи забезпечення спеціальності і викладають навчальні дисципліни (компоненти освітньої програми).

Очікувані результати:

 

Знання

та розуміння

 • Сучасних трендів щодо управління якістю вищої освіти і забезпечення якості у площині діяльності медичного університету;
 • Нормативної бази ліцензування спеціальності та акредитації освітніх програм в Україні;
 • Підходів до розробки освітніх, освітньо-професійних програм у вищій медичній освіті;
 • Політики, стандартів і процедур забезпечення якості у вищій школі;
 • Процедури забезпечення якості і інструменти прозорості стандартів забезпечення якості освітніх програм;
 • Компонентів змісту освіти; принципів відбору та структурування змісту навчання;
 • Критеріїв забезпечення якості у контексті акредитаційної експертизи освітньої програми;
 • Психологічних і дидактичних вимог до проведення контрольних заходів і процедур забезпечення якості.

Застосування знань

та розумінь

 • Описувати структуру освітньої програми, узгоджену з НРК та з ЄРК;
 • Характеризувати компоненти стандартів вищої освіти для галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
 • Аналізувати Європейські стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті;
 • Визначати компетенції суб”єктів забезпечення якості вищої освіти в медичному університеті;
 • Визначати вимоги до Ліцензування освітньої діяльності (освітньої програми) та критерії акредитації освітньої програми;
 • Формувати зміст навчання програм за визначеними компетентностями і програмними результатами;
 • Готувати робочу програму з дисциплін освітньої програми та укладати Силабус навчальної дисципліни.

Формування суджень

 • Здатність визначати компетентності і програмні результати навчання у навчальній (робочій) програмі з дисципліни за таксономією Б. Блума;
 • Оцінювати ефективність видів навчальних занять для забезпечення якості і досягнення результатів навчання з дисципліни;
 • Здатність організовувати освітню діяльність, враховуючи стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості;
 • Здатність оцінювати результати навчання за програмними результатами і критеріями забезпечення якості вищої освіти у медичному університеті.

Формат проведення: лекції-дискусії, вебінари, моделювання, майстер-класи.

Термін реалізації програми: 2019-2021 роки

Керівник семінару: Соколова І.В., доктор педагогічних наук, професор

Заняття 1. Сучасні тренди розвитку вищої школи у контексті Європейської стратегії забезпечення якості вищої освіти

Тематичні площини для обговорення:

Сучасні тенденції розвитку вищої і медичної освіти. Гармонізація освітніх структур і рамок кваліфікацій (ЄРК, НРК). Європейська модель і європейські практики забезпечення якості.

Процедури забезпечення якості (інституційна, програмна, кластерна, системна). Інструменти прозорості стандартів: EQF (Європейська структура кваліфікацій), LO (Learning outcomes) Результати навчання студентів) та ECTS (Європейська кредитно-трансферна система навчання).

Європейські стандарти і рекомендації із забезпечення якості вищої освіти (ESG 2015). Проект Tuning для сфери охорони здоров’я. Формування стандартів вищої освіти. Дублінська модель компетентностей для практичного застосування у вищій школі.

 

Заняття 2. Імплементація європейських стандартів забезпечення якості у практичну площину освітньої програми

Тематичні площини для обговорення:

Європейські стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у медичному університеті: політика закладу і процедури забезпечення якості; затвердження, моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм і дипломів; оцінювання студентів; забезпечення якості викладацького складу ; навчальні ресурси та підтримка студентів; інформаційні системи; публічність інформації.

Стратегія діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: узгодженість із внутрішньою системою забезпечення якості в медичному університеті.  Ліцензування освітньої діяльності (освітньої програми), акредитація освітньої програми: умови, можливі ризики, проблеми, очікувані результати.

Суб”єкти забезпечення якості вищої освіти в медичному університеті та їх компетенції. Роль факультету та кафедри у дотриманні стандартів якості. Критерії акредитації і особливості їх імплементації у площину діяльності групи забезпечення спеціальності.

 

Заняття 3. Формування змісту навчальних програм у вищій медичній освіті

Тематичні площини для обговорення:

Підходи до формування змісту освіти і змісту освітніх програм: аксіологічний, міждисциплінарний, компетентнісний, студентоцентрований.

Принципи відбору та структурування змісту навчання: загальнонаукові, дидактичні, специфічні. Етапи формування змісту навчання за визначеними компетентностями і програмними результатами. Компетентності і програмні результати навчання: проектування у програмі. Таксономія Б.Блума і формулювання цілей навчання у робочій програмі з дисципліни.

Навчально-методичне забезпечення організації освітнього процесу: освітня програма, навчальний, робочий плани підготовки здобувачів вищої освіти. Компоненти навчальної і робочої програм з дисциплін освітньої програми. Силабус навчальної дисципліни: призначення, методика підготовки.

 

Заняття 4. Оцінювання якості освітньої програми

Тематичні площини для обговорення:

Призначення оцінювання якості освітньої програми\навчання\ досягнення результатів з дисциплін та практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Дидактичні принципи оцінювання. Засоби діагностики: переваги, ризики. Шкали оцінювання. Критерії і процедури оцінювання. Критерії оцінювання якості освітньої програми: проблеми імплементації у практичній площині діяльності викладача.  Методика підготовки звіту із самооцінювання освітньої програми.

 

 Заняття 5.  Моніторинг якості освітньої програми

Тематичні площини для обговорення:

Моніторинг і моніторингові дослідження: смарт-цілі. Моніторинг вищої освіти і моніторинг освітньої діяльності. Вимоги, умови і принципи моніторингу. Превентивний моніторинг і періодичне оцінювання освітніх програм. Збір первинної інформації про якість наданих освітніх послуг. Планування, організація, проведення аудитів якості. Підготовка аналітичних матеріалів і здійснення аналізу результатів діяльності кафедри щодо забезпечення якості освітніх послуг. Критерії моніторингу і параметри якості освітньої програми.

 

Заняття 6. Особливості реалізації студентоцентрованого підходу в освітній програмі

Тематичні площини для обговорення:

Індивідуальна траєкторія навчання та освітні програми. Принципи студентоцентрованого навчання та їх врахування в освітній діяльності.

Залучення роботодавців до формування освітніх програм. Участь студентів у формуванні освітніх програм. Вибір студентами дисциплін: право на індивідуальний маршрут. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання згідно ENQA. Орієнтири забезпечення якості оцінювання з позицій студентоцентрованого навчання згідно ENQA. Як побудувати систему формування освітніх програм, індивідуальних навчальних планів та діагностики результатів навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я».

 

Заняття 7. Професійний розвиток викладача як умова забезпечення якості освітньої програми

Тематичні площини для обговорення:

Професійний розвиток викладача як умова формування культури якості у вищому закладі освіти. Нові функції викладача постіндустріального суспільства знань. Професійна компетентність викладача: структура, критерії та рівні сформованості. Професійний розвиток викладача як умова формування культури якості у медичному університеті. Безперервний професійний розвиток лікарів.

Деонтологічний контекст професійного спілкування з колегами, студентами. Рефлексія як механізм професійного самовдосконалення та саморозвитку викладача вищої школи.

Дослідницька компетентність викладача і особливості її формування \розвитку. Академічна доброчесність викладача і здобувачів вищої освіти. Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.