Перелік тем кваліфікаційних робіт

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 • Нова парадигма управління в сфері охорони здоров’я: перехід від державного управління до публічного адміністрування.
 • Управління змінами у сфері охорони здоров’я в Україні.
 • Інституалізація реформ у системі охороні здоров’я України.
 • Інституційні засади публічного адміністрування у системі охорони здоров’я України.
 • Демографічні проблеми України як інтегральний показник стану громадського здоров’я.
 • Процеси децентралізації у сфері охорони здоров’я: досвід окремих країн для України.
 • Механізми формування, впровадження та розвитку інновацій у сфері охорони здоров’я.
 • Публічне управління сферою охорони здоров’я на засадах доказової практики.
 • Зарубіжний досвід публічного управління: адаптація до системи охорони здоров’я України.
 • Управління системними змінами у сфері охорони здоров’я.
 • Впровадження політики ВООЗ «Здоров’я -2020»в Україні. Оцінка умов та ефективності механізмів реалізації.
 • Стратегічне управління в сфері охорони здоров’я: теорія і практика.
 • Управління антикризовими заходами в системі охорони здоров’я.

 

Регіонально-адміністративний менеджмент

 • Регіональна політика у сфері охорони здоров’я: шляхи формування та реалізація.
 • Механізми державного регулювання приватного сектора в галузі охорони здоров’я України.
 • Регіональні особливості реформування територіальної системи охорони громадського здоров’я.
 • Проблеми організації охорони здоров’я населення сільського району в умовах децентралізації фінансування і управління.
 • Особливості регулюванні регіонального ринку медичних послуг.
 • Антикризове управління регіональним розвитком системи охорони здоров’я
 • Державне управління якістю медичної допомоги в системі охорони здоров’я регіону
 • Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами лікарні в сучасних умовах
 • Формування механізму державного управління інвестиційними процесами в системі охорони здоров’я
 • Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект
 • Організаційно-економічні механізми державного управління медичною сферою України
 • Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання медичних послуг
 • Механізми державного управління автономізацію закладів охорони здоров’я в Україні
 • Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров’я України в умовах європейської інтеграції
 • Розвиток міжгалузевої взаємодії у державному управлінні охороною здоров’я населення України

 

Економічна політика і фінансовий менеджмент в публічному управлінні

 • Організаційно-економічні зміни в охороні здоров’я в контексті розвитку публічного управління.
 • Джерела фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
 • Економічні наслідки реформування системи охорони здоров’я в Україні.
 • Механізми державного регулювання фінансових відносин в охороні здоров’я.

 

Психологія управління

 • Психологічні засади діяльності керівника закладу охорони здоров’я.
 • Тактика безконфліктного спілкування з підлеглими і пацієнтами.
 • Способи управління конфліктами: структурні і міжособистісні.

 

Управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони здоров’я

 • Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я в Україні.
 • Нормативно-правове забезпечення кадрової політики у сфері охорони здоров’я в У країн
 • Державне регулювання прав лікарів в Україні: організаційні та правові засади.
 • Децентралізація управління у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні.
 • Лідерство у сфері охорони здоров’я.
 • Особливості комунікацій в системі охорони здоров’я.
 • Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах децентралізації і галузевої реформи.
 • Формування іміджу медичних закладів.
 • Персональний брендінг керівника закладу охорони здоров’я.
 • Управління персоналом сучасного лікувального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Безперервний професійний розвиток лікаря: переваги для лікарів і пацієнтів.
 • Традиційні (рекрутинг, адаптація персоналу, наставництво) та сучасні технології формування колективу і розвитку персоналу.
 • Коучінг-технології та їх застосування в розвитку персоналу організації.
 • Технології оцінки діяльності персоналу закладів охорони здоров’я. Performance Management як технологія пiдвищення результативності дiяльностi персоналу.
 • Івент менеджмент для формування корпоративної культури у закладі охорони здоров’я.

 

Управління якістю у сфері охорони здоров’я

 • Сучасні моделі управління якістю медичної допомоги.
 • Система управління якістю у сфері охорони здоров’я як чинник стабілізації та розвитку галузі.
 • Система управління якістю медичних послуг.
 • Управління якістю медичної допомоги населенню.
 • Міжнародні сертифікації медичних установ.
 • Стандартизація і стандарти у сфері охорони здоров’я: міжнародний, європейський, вітчизняний досвід.

 

Управління інформаційними системами у сфері охорони здоров’я

 • Оптимізація управлінських рішень в охороні здоров’я через використання нових інформаційних технологій.
 • Механізми державного управління у сфері електронної охорони здоров’я: досвід розвинених країн.
 • Персоналізована медицина як напрям розвитку сучасної охорони здоров’я.
 • Цифрові технології в охороні здоров’я як чинник реформування галузі.
 • Розвиток електронної охорони здоров’я (e-Health) в Україні.

 

Затверджено на засіданні кафедри організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ «16»  березня  2021 р. (протокол № 9  )